0%

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten van DJ AE zijn onze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Leveringsvoorwaarden”) van toepassing. De Leveringsvoorwaarden staan op de website www.djae.nl en worden tevens op verzoek door ons verstrekt.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

  • Gebruiker: DJ AE, hierna te noemen ‘Gebruiker’
  • Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een opdracht heeft verstrekt aan Gebruiker
  • Overeenkomst: de overeenkomst (hierna te noemen ‘opdracht’) tussen gebruiker en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot:

1. het verzorgen van een optreden in de vorm van het draaien van muziek op locatie.

2. Algemeen

Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan Gebruiker de Leveringsvoorwaarden van Gebruiker te aanvaarden.

3. Overeenkomst

Per mail ontvangt de Opdrachtgever een voorstel dat verplicht moet worden ondertekend. Daarnaast wordt de boekingsbevestiging gestuurd met alle benodigde informatie. In deze overeenkomst staat de categorie, datum, tijdstip, duur van optreden, locatie, apparatuur informatie, benodigdheden, extra afspraken en gage. Vervolgens krijgt de Opdrachtgever een factuur.

De tijd die voor de boekingsdatum is afgesproken, zal ook vast staan in de overeenkomst.
Duurt het langer dan de afgesproken tijd? Dan zal er ter plekke een nieuwe overeenkomst worden vastgesteld. (Iets langer zal geen bezwaar opleveren)
Duurt het korter dan de afgesproken tijd? Dan zal de gage helaas niet veranderen, mits er 24 uur voor de optreden een nieuwe tijd wordt aangegeven.

4. Betaling van opdracht

De betaling van een dienst vindt plaats vóór aanvang van het optreden mits anders is afgesproken. De boeking is pas bevestigd met het doen van een aanbetaling van 30% van de totaal factuur. Het voor de opdracht verschuldigde bedrag moet uiterlijk 7 dagen na boekingsdatum van de levering van de opdracht op de bankrekening van gebruiker zijn bijgeschreven. Indien opdrachtgever de opdracht contant wil voldoen dient dit vooraf overlegd te worden met gebruiker en dient overeenstemming bereikt te worden over datum en tijdstip van de contante betaling.
Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door gebruiker kan van deze betalingscondities afgeweken worden. Indien een andere betalingstermijn is overeengekomen geldt in elk geval de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

5. Prestaties gebruiker

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de Gebruiker. De Gebruiker zal naar beste kunnen presteren. Gebruiker heeft het recht het geluidsvolume te produceren dat voor de opdracht gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen. Indien ten tijde van de opdracht alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt de Gebruiker zich het recht voor de opdracht geen doorgang te laten vinden.
Gebruiker behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de Gebruiker wordt gewaarborgd.

6. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan geluids- en lichtapparatuur e.d. van Gebruiker zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur.

Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de feestlocatie zoals het gebouw, de inboedel etc. of aan personen aangebracht door derden.

7. Oponthoud

Indien de Gebruiker op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

8. Gebruik apparatuur door derden

Het is opdrachtgever en diens gasten nooit toegestaan de voor de opdracht geleverde geluids- en lichtapparatuur (zonder overleg met Gebruiker) te bedienen.

9. Annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan gebruiker voor feest te voldoen:

  1. Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
  2. Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
  3. Binnen 3 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
  4. Binnen 24 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
    Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van gebruiker voor feest op volledige schadevergoeding bij annulering.

10. Overmacht

De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien de Aanbieder hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Gebruiker onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

Play Cover Track Title
Track Authors
×