0%

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten van DJ AE zijn onze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Leveringsvoorwaarden”) van toepassing. De Leveringsvoorwaarden staan op de website www.djae.nl en worden tevens op verzoek door ons verstrekt.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

  • DJ: DJ AE, hierna te noemen ‘DJ’
  • Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een opdracht heeft verstrekt aan DJ
  • Overeenkomst: de overeenkomst (hierna te noemen ‘opdracht’) tussen DJ en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot:

1. het verzorgen van een optreden in de vorm van het draaien van muziek op locatie.

 

2. Algemeen

Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan DJ de Leveringsvoorwaarden van DJ te aanvaarden.

 

3. Overeenkomst

Per mail ontvangt de Opdrachtgever een voorstel dat verplicht moet worden ondertekend. Daarnaast wordt de boekingsbevestiging gestuurd met alle benodigde informatie. In deze overeenkomst staat de categorie, datum, tijdstip, duur van optreden, locatie, apparatuur informatie, benodigdheden, extra afspraken en gage. Vervolgens krijgt de Opdrachtgever een factuur.

De tijd die voor de boekingsdatum is afgesproken, zal ook vast staan in de overeenkomst.
Duurt het langer dan de afgesproken tijd? Dan zal er ter plekke een nieuwe overeenkomst worden vastgesteld. (Iets langer zal geen bezwaar opleveren)
Duurt het korter dan de afgesproken tijd? Dan zal de gage helaas niet veranderen, mits er 24 uur voor de optreden een nieuwe tijd wordt aangegeven.

 

4. Betaling van opdracht

De betaling van een dienst vindt plaats na aanvang van het optreden mits anders is afgesproken. De boeking is pas bevestigd na het ondertekenen/accepteren van het/de voorstel/offerte en/of met het doen van een aanbetaling van 25% van de totaal factuur, indien gecommuniceerd. Het voor de opdracht verschuldigde bedrag moet uiterlijk 7 dagen na boekingsdatum van de levering van de opdracht op de bankrekening van DJ zijn bijgeschreven. Indien opdrachtgever de opdracht contant wil voldoen dient dit vooraf overlegd te worden met DJ en dient overeenstemming bereikt te worden over datum en tijdstip van de contante betaling.
Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door DJ kan van deze betalingscondities afgeweken worden.

Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zal de DJ de Opdrachtgever één herinneringen verzenden waarbij de Opdrachtgever 14 dagen de tijd heeft om het verschuldigde bedrag te betalen. Voor elke verdere correspondentie die nodig is, zal de DJ incassokosten in rekening brengen van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,-. Als betaling uitblijft na deze correspondenties, zal de DJ de factuur overdragen aan een incassobureau. Hierbij zullen de kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever.

 

5. Prestaties DJ

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de DJ. De DJ zal naar beste kunnen presteren. DJ heeft het recht het geluidsvolume te produceren dat voor de opdracht gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen. Indien ten tijde van de opdracht alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt de DJ zich het recht voor de opdracht geen doorgang te laten vinden.
DJ behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de DJ wordt gewaarborgd.

 

6. Parkeerfaciliteiten

De DJ verwacht dat er op de locatie waar hij optreedt, voldoende parkeerruimte beschikbaar is. Het is belangrijk dat de DJ zijn uitrusting op een veilige manier kan parkeren en op tijd bij de locatie aankomt. In geval van parkeerkosten op de locatie, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling hiervan. De DJ zal geen extra kosten aanrekenen voor het parkeren van zijn uitrusting, tenzij anders is overeengekomen tijden de boeking.

Indien nodig, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanvragen van een parkeervergunning voor de DJ. In geval van een boete voor verkeerd parkeren, is ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

7. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan geluids- en lichtapparatuur e.d. van DJ zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur.

Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. DJ kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de feest locatie zoals het gebouw, de inboedel etc. of aan personen aangebracht door derden.

8. Oponthoud

Indien de DJ op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9. Gebruik apparatuur door derden

Het is opdrachtgever en diens gasten nooit toegestaan de voor de opdracht geleverde geluids- en lichtapparatuur (zonder overleg met DJ) te bedienen.

10. Verplaatsing

Indien de opdrachtgever besluit om het feest naar een andere datum of locatie te verplaatsen, dient dit uiterlijk 2 weken voor het feest gecommuniceerd te worden aan de DJ. Indien de DJ op de nieuwe datum niet beschikbaar is, zal het annuleringsartikel van toepassing zijn.

11. Annulering

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan DJ voor feest te voldoen:

  1. Tussen 90 en 30 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
  2. Tussen 30 en 7  dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
  3. Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
  4. Binnen 24 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
    Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van DJ voor feest op volledige schadevergoeding bij annulering.

Aanbetalingen:

  • Bij annulering door de klant wordt 50% van het aanbetaalde bedrag teruggestort, tenzij de annulering plaatsvindt binnen 3 maanden voor de geplande datum, waarbij er geen terugbetaling van de aanbetaling zal plaatsvinden.

12. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder begrepen: ziekte, ongevallen, verkeerde informatie of veranderingen van de locatie, is de DJ niet verantwoordelijk voor het niet kunnen optreden. De DJ zal zijn uiterste best doen om een vervangende DJ aan te bieden of een nieuwe afspraak te maken. Indien het niet mogelijk is om een vervangende DJ aan te bieden of een nieuwe afspraak te maken, zal de DJ de opdrachtgever terugbetalen voor de reeds betaalde kosten.

Play Cover Track Title
Track Authors